PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED
BIRKERØD CENTRUM FYSIOTERAPI
Birkerød Kongevej 102 st.
3460 BIRKERØD.

Velkommen som patient på klinikken Birkerød Centrum Fysioterapi, Birkerød Kongevej 102 st., 3460 Birkerød, hjemmeside www.birkeroedcentrumfysioterapi.dk, telefonnummer 45 81 77 69. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra bog f.

2. OPLYSNINGER DER BEHANDLES VED ONLINE-BOOKING.

Du kan online booke tid hos os på vores hjemmeside. Booking sker via et særskilt link på hjemmesiden, som vores godkendte databehandler står for. De oplysninger, som vores databehandler indsamler og behandler om dig, er dit CPR-nr., navn adresse, e-mail, telefonnummer og evt. de oplysninger du noterer om dit helbred.

3. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER.

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, din kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen tit den, der skal betale.

4. HVOR LÆNGE OPBEVARES OPLYSNINGERNE?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens §15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, der er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE OPLYSNINGERNE.

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

6. KLAGE.

Ønsker du at klager over vores behandling af dine oplysninger, kan du henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig videre, bedes du klage til Datatilsynet.